Capitolul 1 – Definiţii şi termeni

Art. 1. Pe parcursul Regulamentului FASMR se vor folosi următoarele abrevieri şi definiţii:

 1. a) FASMR: Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România
 2. b) IFMSA: International Federation of Medical Students’ Associations
 3. c) CD: Consiliu Director FASMR
 4. d) Senat: comitetul cu rol consultativ format din preşedinţii organizaţiilor

membre

 1. e) Organizaţii locale: organizaţiile membre FASMR
 2. f) Adunare Generală: Adunarea Generală FASMR
 3. g) Ofiţerii Naţionali: Coordonatorii Comitetelor Permanente FASMR
 4. h) Asistenţi ai Ofiţerilor Naţionali: Asistenţi ai Coordonatorilor Comitetelor

Permanente FASMR

 1. i) Oficiali ai  Federaţiei  sunt  numiţi  membrii  Consiliului Director FASMR, Ofiţerii Naţionali (excluzând Asistenţii acestora), precum şi Coordonatorii

/Directorii Diviziilor de Suport

 1. j) Alumni: foşti  membri  ai  organizaţiilor  membre  FASMR  care  au  adus servicii  Federaţiei  şi  care  sunt  aprobaţi  de  către  Adunarea  Generală FASM
 2. k) Comisia de Supervizare este formată dintr-un Cenzor.

Art. 2. FASMR va fi numită în acest document sub termenul de Federaţia.

 

Capitolul 2 – Conducerea Federaţiei

Art. 1. Federaţia este condusă de către Adunarea Generală ce se întâlneşte de două ori pe an în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţă extraordinară.

Art. 2. Între două şedinţe ale Adunării Generale, Federaţia este condusă de către Consiliul Director.

Art. 3. Între două ședințe ale Adunării Generale are loc ședința CD+Senat, cvorumul necesar pentru validarea unei ședințe CD+Senat este de 3 membri CD și 5 membri din Senatul FASMR.

 

Capitolul 3 – Consiliul Director FASMR

Capitolul 3.1 – Generalităţi

Art. 1. Consiliul Director al Federaţiei asigură activitatea Federaţiei între două Adunări Generale, la începutul cărora prezintă un raport de activitate.

Art. 2. Consiliul Director  FASMR  este  alcătuit  din  5  membri,  aleşi  de  către Adunarea Generală FASMR:

 1. a) Preşedinte
 2. b) VicePreşedinte relaţii Interne
 3. c) VicePreşedinte relaţii Externe
 4. d) Secretar General
 5. e) Vicepreședinte Financiar.

Art. 3. Consiliul Director FASMR se întrunește de cel puțin 5 ori pe an sau ori de

câte ori este  nevoie. Activitatea şi deciziile luate la aceste întâlniri sunt consemnate printr-un proces verbal de către Secretarul General FASMR și comunicate Senatului FASMR în termen de 10 zile de la data ședinței.

Art. 4. Cvorumul necesar pentru validarea unei şedinţe CD este de 3 membri. În  cazul  în  care acest cvorum nu se îndeplineşte 2 şedinţe consecutiv (stabilite la cel puţin o zi diferenţă), o întrunire CD poate deveni validă indiferent de numărul de membri prezenţi la întrunire.

Art. 5. Deciziile în cadrul CD sunt luate cu jumătate + 1 din voturile celor prezenţi. În caz de balotaj, Preşedintele are votul decisiv. Interimarii numiţi în funcţie nu au drept de vot.

Art. 6. Poate suspenda Ofiţeri Naţionali, Asistenţi ai acestora precum şi Coordonatori de Proiecte FASMR, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament sau în caz de inactivitate a acestuia, după consultarea în prealabil a Cenzorului, ofițerilor locali/coordonatorilor locali ai proiectelor naţionale.

Art. 7. Poate numi un interimar care să ocupe poziţii libere în interiorul Federaţiei.

Art. 8. În cazul în care Președintele nu-și mai poate exercita funcția (demisie, demitere, deces), atribuțiile de Președinte interimar sunt preluate de către un alt membru al Consiliului Director, ales prin consens și consemnat printr-un proces verbal.

Art. 9. Consiliul Director al FASMR are obligația ca în termen de 30 zile de la alegerea în funcție să prezinte senatului FASMR Strategia de Dezvoltare a FASMR aferentă anului calendaristic pentru care au fost mandatați.

 

Capitolul 3.2 – Preşedintele

Art. 1. Preşedintele FASMR are următoarele atribuţii în cadrul Federaţiei:

 1. Reprezintă FASMR în  justiție și în relația cu terții (la  nivel  intern  și extern);
 2. Are drept de semnătură în numele FASMR;
 3. Semnează corespondența, acte justificative și orice act ce necesită o semnătură oficială din partea FASMR;
 4. Menține legătura cu președinții locali;
 5. Se ocupă de problemele care privesc examenele de rezidențiat și de licența la nivel de minister și la toate instituțiile ce privesc aceste examene;
 6. Se ocupă de procedurile de legalizare ale actelor FASMR, alături de restul membrilor CD;
 7. Se ocupă de realizarea unui handover corespunzător și care să conțină toate informațiile necesare viitorului Președinte FASMR.

Capitolul 3.3 – VicePreşedintele relaţii Interne

Art. 1. În cazul în care această funcţie nu este ocupată, Secretarul General preia atribuțiile VicePreşedintelui relaţii Interne FASMR.

Art. 2. VicePreşedintele relaţii Interne are următoarele atribuţii în cadrul Federaţiei:

 1. Menține legătura cu centrele locale membre FASMR și realizează o bază de date cu regulamente primite din partea fiecărui centru (cămin, activitate didactică, contract de studii, cartă universitară, etc);
 2. Menține relația cu Coordonatorii de Proiecte, Ofițerii Naționali și Asistenții acestora;
 3. Preia funcțiile Președintelui FASMR pe plan național, în cazul în care acesta demisionează, este demis sau nu îşi poate îndeplini atribuţiile;
 4. Adună rapoarte de la Ofițerii Naționali, Asistenții acestora și Coordonatorii de Proiecte, împreună cu Secretarul General FASMR;
 5. Administrează grupurile de discuție FASMR;
 6. Se ocupă de realizarea unui handover corespunzător și care să conțină toate informațiile necesare viitorului VicePreședinte relații Interne FASMR.

 

Capitolul 3.4 – VicePreşedintele relaţii Externe

Art. 1. În  cazul  în  care  această  funcţie  nu  este  ocupată,  VicePreședintele Financiar preia atribuțiile VicePreşedintelui relaţii Externe FASMR.

Art. 2. VicePreşedintele relaţii Externe are următoarele atribuţii în cadrul Federaţiei:

 1. Menține legăturile pe plan național și internațional ale FASMR;
 2. Se ocupă de contacte, schimburi, proiecte ce privesc FASMR;
 3. Monitorizează activitatea membrilor candidați la FASMR;
 4. Se ocupă de imaginea FASMR, în ceea ce privește relația cu presa și în ceea ce privește branding-ul, alături de Directorul de Presă.
 5. Se ocupă de realizarea unui handover corespunzător și care să conțină toate informațiile necesare viitorului VicePreședinte relații Externe FASMR.

 

Capitolul 3.5 – Secretarul General

Art. 1. În cazul în care această funcţie nu este ocupată, atribuţiile Secretarului General sunt preluate de către VicePreşedintele relaţii Interne.

Art. 2.  Secretarul General are următoarele atribuţii în cadrul Federaţiei:

 1. Organizează actele FASMR;
 2. Ține o evidență a membrilor, a conducerilor și a coordonatorilor de proiecte FASMR;
 3. Realizează convocările pentru Adunările Generale FASMR;
 4. Editează și distribuie ordinea de zi a AG-urilor;
 5. Se ocupă de realizarea unui handover corespunzător și care să conțină toate informațiile necesare viitorului Secretar General FASMR.

Capitolul 3.6 – VicePreședinte Financiar 

Art. 1. În cazul în care această funcţie nu este ocupată, atribuţiile VicePreședintelui Financiar sunt preluate de către VicePreşedintele relaţii Externe.

Art. 2.   VicePreședintele Financiar are următoarele atribuţii în cadrul Federaţiei:

 1. Se ocupă de fundraisingul Federaţiei;
 2. Se ocupă de administrarea conturilor FASMR;
 3. Încasează bani şi realizeză plăţi pentru diverse acțiuni și necesități ale FASMR;
 4. Înainte de fiecare AG realizează un raport cu cheltuieli/venituri ale FASMR;
 5. Organizează atunci când este necesar, alături de ceilalți membri CD și Divizia de Training, Școala de Fundraising pentru instruirea vicepreședinților financiari și/sau a directorilor de fundraising locali;
 6. Se ocupă de realizarea unui handover corespunzător și care să conțină toate informațiile necesare viitorului VicePreședinte Financiar FASMR.

 

Capitolul 4 – Comitetele permanente

Art. 1. Comitetele permanente FASMR sunt aprobate de către Adunarea Generală FASMR. Este de preferat să existe o compatibilitate între comitetele permanente FASMR şi IFMSA:

 1. SCOPH – Standing Committee on Public Health;
 2. SCORA – Standing Committee on Sexual&Reproductive Health, including HIV/AIDS;
 3. SCOME – Standing Committee on Medical Education;
 4. SCORP – Standing Committee on Refugiees and Peace;
 5. SCOPE – Standing Committee on Professional Exchange;
 6. SCORE – Standing Committee on Research Exchange.

Art. 2. Comitetele permanente îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea unui coordonator (Ofiţer Naţional), ajutat de un Asistent.

Art. 3. Comitetele permanente îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului. În cadrul Adunărilor Generale FASMR se organizează sesiuni separate pentru fiecare comitet în parte.

Art. 4. În cadrul comitetelor permanente îşi pot desfăşura activitatea membri ai organizaţiilor locale, chiar dacă aceştia nu participă în cadrul şedinţelor Adunării Generale FASMR.

Art. 5. Activitatea comitetelor permanente este supusă regulilor şi termenelor impuse de IFMSA (acolo unde este compatibilitate FASMR-IFMSA în ceea ce priveşte activitatea comitetului permanent) şi a regulamentelor de ordine interioară a comitetelor.

 

 Capitolul 4.1 – Ofițeri Naționali

Art. 1. Asigură coordonarea activităţilor din cadrul comitetelor permanente.

Art. 2. Asigură relaţia cu organizaţiile locale şi IFMSA în limita activităţii specifice a comitetului pe care îl reprezintă.

Art. 3. Raportează către CD orice neregulă semnalată cu privire la activitatea comitetelor locale sau IFMSA.

Art. 4. Au obligaţia de a trimite către IFMSA rapoarte periodice atunci când sunt solicitate. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine suspendarea imediată şi propunerea de demitere din funcţie la prima Adunare Generală FASMR.

Art. 5. Coordonează întâlnirile naţionale şi activităţile desfăşurate în comitetul permanent.

Art. 6. Sunt aleşi şi demişi de către Adunarea Generală FASMR.

Art. 7. Realizează agenda ședințelor pe comitetul de care sunt responsabili și o postează ofițerilor locali cu 7 zile înainte de Adunarea Generală.

Art. 8. Organizează anual împreună cu Asistenul Adunarea Generală a comitetului de care este responsabil.

 

Capitolul 4.2 – Asistenţi ai Ofiţerilor Naţionali

Art. 1. Asistă Ofiţerii Naţionali în activitatea specifică a comitetului permanent în care îşi desfăşoară activitatea.

Art. 2. Preiau atribuţiile Ofiţerilor Naţionali când aceştia nu şi le pot îndeplini, fiind împuterniciţi de către Ofiţerii Naţionali sau de către CD.

Art. 3. Ajută la coordonarea întâlnirilor naţionale şi a activităţilor desfăşurate în comitetul permanent.

Art. 4. Adună rapoartele de activitate a fiecărui proiect național al comitetului de care sunt responsabili și le trimit mai departe Secretarului General în termenii impuşi de acesta.

 

 

Capitolul 5 – Divizii de Suport ale FASMR

Art. 1. Diviziile de Suport alte FASMR sunt create pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinilor generale din cadrul FASMR, fiind de o importanţă majoră în managementul interior al Federaţiei.

Art.  2. Diviziile de Suport ale FASMR sunt:

(a) Divizia de IT;

(b) Divizia de Training;

(c) Divizia de Alumni;

(d) Divizia de PR;

(e) Divizia de Proiecte.

Art. 3. Toate Diviziile de Suport funcţionează sub jurisdicţia CD. Toate deciziile Diviziilor de Suport vor fi aprobate de către CD.

Art. 4. Directorii Diviziilor de Suport sunt aleşi în cadrul Adunării Generale.

Art. 5. Directorul Diviziei de Suport va:

(a) Coordona activităţile FASMR specifice în domeniul său;

(b) Aduna informaţii necesare activităţii sale;

(c) Informa şi susţine centrele locale FASMR, Ofiţerii şi Coordonatorii de Proiecte Naţionale în aspecte privind activitatea lor.

Capitolul 5.1 – Divizia de Training

Art. 1. Divizia de Training coordonează iniţiative şi activități de training și de dezvoltare a resurselor umane în cadrul FASMR.

Art. 2. Divizia de Training lucrează în privinţa dezvoltării abilităţilor organizatorice prin training în strânsă legătură cu proiectele FASMR.

Art. 3. Divizia de Training funcţionează ca o resursă pentru FASMR, recomandă traineri, materiale de training şi metode de training. recomandă şi susţine programele de training organizate la nivel local şi naţional.

Art. 4. Divizia de Training este deschisă tuturor membrilor FASMR şi a celor invitaţi.

Art. 5. Divizia  de  Training  validează  candidaţii  la  sesiunile  Training  New Trainers după următoarele criterii:

 1. a) CV;
 2. b) Scrisoare de motivaţie;
 3. c) Recomandarea Consiliului Director lo

Art. 6. Directorul Diviziei organizează anual Training New Trainers și Training Meeting, iar la necesitate, Training Old Trainers.

 

Capitolul 5.2 – Divizia IT și Grafică

Art.1. Atribuțiile sunt: dezvoltarea site-urilor Federaţiei, asigurarea materialelor de promovare la nivel internațional și/sau național, suport baze de date şi administrarea tehnică.

Art.2. Divizia IT și Grafică va asigura actualizarea informaţiilor pe site în decurs de maxim 5 zile de la primirea în variantă finală a modificărilor de la oficiali sau va pune la dispoziţia oficialilor mijloacele de modificare a conţinutului.

Art.3. Coordonatorii  proiectelor  naţionale și oficialii  sunt  răspunzători  de  legalitatea şi autenticitatea surselor,  materialelor pe care le trimit spre publicarea tip online sau tip print (texte, imagini, videoimagini sau alte forme de publicare).

Art.4. Administrarea tehnică presupune gestionarea echipamentelor aflate în patrimoniul Federatiei, întreţinerea serverului, precum şi crearea, modificarea, ştergerea sau facilitarea accesului la conturile de email ale membrilor de pe serverul FASMR.

Art.5. Divizia IT și Grafică este responsabilă cu întreţinerea şi actualizarea informaţiilor despre Federație din directoarele web, în limita punerii la dispoziţie a conturilor de acces de către publicanţi.

Art.6. În urma Adunării Generale din decembrie, Directorul IT va primi de la echipa oficială nou aleasă de către Adunarea Generală datele necesare pentru reactualizarea site-ului, în decursul a două săptămâni.

Art.7. Asigură ajutor tehnic Secretarului General, alături de directorul local de IT al echipei organizatorice pe toată perioada AG-ului.

 

Capitolul 5.3 – Divizia de PR

Art. 1. Divizia de PR coordonează interacţiunea Federaţiei cu mass-media şi este condusă de către Directorul de PR.

Art. 2. Divizia de PR emite comunicate de presă cu acordul CD, în vederea promovării activităţilor şi valorilor FASMR prin intermediul mass-media.

Art. 3. Directorul de PR este purtătorul de cuvânt al FASMR, promovând activităţile şi  valorile Federaţiei în mass-media prin intermediul interviurilor, declaraţiilor de presă şi prin organizarea conferinţelor de presă.

Art. 4. Divizia de PR este responsabilă cu centralizarea și indexarea oricărui material apărut în presă despre Federație, în limita punerii lui la dispoziție de către publicant.

Art. 5. Divizia de PR stabileşte parteneriate media, în vederea promovării activităţilor şi valorilor Federatiei.

Art. 6. Divizia de PR se consultă cu CD, Directorul de Proiecte și oficialii în vederea organizării unui chat național anual cu coordonatorii de proiecte naționale, pentru a stabili o strategie de promovare în mass-media a activităţilor Federației.

 

Capitolul 5.4 – Divizia de Proiecte

Art. 1. Divizia de Proiecte reprezintă corpul consultativ și de referință în privința problemelor legate de Proiectele FASMR.

Art. 2. Divizia de Proiecte se află sub supravegherea VPI pentru problemele ce vizează proiectele locale/naționale și a VPE pentru programele IFMSA și parteneriatele internaționale.

Art. 3. Divizia de Proiecte monitorizează activitatea naţională a Proiectelor Naționale și a Coordonatorilor acestora.

Art. 4. Divizia de Proiecte administrează o bază de date cu Proiectele Naţionale care va conţine date despre acestea, pe care are obligaţia de a le pune la dispoziţie, la cerere, tuturor membrilor FASMR.

Art. 5. Divizia de Proiecte oferă susținere și ajutor Coordonatorilor Naționali/Transnaționali ai Proiectelor FASMR.

Art. 6. Divizia de Proiecte oferă susținere și ajutor Ofițerilor Naționali pentru suplinirea activității Coordonatorilor Proiectelor Naționale, în cazul în care posturile de Coordonator de Proiect Național sunt vacante.

Art. 7. Divizia de Proiecte facilitează extinderea Proiectelor Naționale în centrele membre ale FASMR.

Art. 8. Divizia de Proiecte menține legătura cu IFMSA Project Support Division.

Art. 9. Divizia  de  Proiecte  facilitează  promovarea la nivel internațional a Proiectelor Naționale și a Parteneriatelor Internaționale ale FASMR în cadrul evenimentelor specifice din timpul Adunărilor Generale ale IFMSA (Projects Fair, Projects Presentations).

Art. 10. Divizia de Proiecte facilitează promovarea la nivel international a Proiectelor Naționale, în vederea dobândirii statutului de proiect național și aplicarea la programele IFMSA.

Art. 11. Divizia de Proiecte oferă consultanţă proiectelor, în vederea dobândirii statutului de proiect naţional și aplicarea la programele IFMSA.

Art. 12. Directorul Diviziei de Proiecte:

 1. Poate propune Adunării Generale suspendarea Proiectelor Naționale și demiterea Coordonatorilor Naționali care nu mai îndeplinesc criteriile menționate în Regulament până la remedierea neconcordanțelor, proces aflat sub coordonarea sa directă;
 2. La cerere, are dreptul să primească rapoartele Coordonatorilor de Proiecte Naţionale care  au   fost   trimise   CD   FASMR / Ofiţerilor Naționali;
 3. c) Are obligația să informeze și să colaboreze cu Ofițerii Naționali pentru managerierea proiectelor Comitetului respectiv și în toate demersurile sale ce vizează aceste proiecte;
 4. d) Are dreptul de a participa la ședințele tuturor Proiectelor Naționale și Comitetelor Permanente, unde va avea rol consultativ.

 

Capitolul 6 – Proiecte FASMR

Capitolul 6.1 – Proiecte naţionale

Art. 1. Se definesc Proiecte Naţionale activităţile care sunt desfăşurate în 5 sau mai multe asociaţii membre cu drepturi depline FASMR.

Art. 2. Activitatea în cadrul acestor proiecte este derulată de un Coordonator Naţional, ales de către Adunarea Generală FASMR.

Art. 3. Obţinerea statutului de Proiect Naţional se dobândeşte în urma înaintării unei propuneri semnată de cel puţin 5 membri cu drepturi depline FASMR, în care s-a desfăşurat cel puţin o ediţie a proiectului în anul precedent sau în curs,  prezentarea  proiectului şi a activităţilor în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale FASMR şi aprobarea de către aceasta.

Art. 4. Statutul de Proiect National se pierde automat, dacă nu se întregistrează activitate în minim 5 asociații membre cu drepturi depline FASMR timp de un an calendaristic.

Art. 5. Denumirea proiectelor la nivel local vor avea aceeași denumire conform denumirii Proiectului Național și se vor desfășura în perioade stabilite de către Coordonatorii Naționali.

Art. 6. Atribuțiile Coordonatorului Național sunt:

 1. Susține și coordonează activitatea proiectului la nivel local, prin colaborarea cu coordonatorii/ofițerii locali;
 2. Realizează, actualizează și pune la dispoziția coordonatorilor/ofițerilor locali și a Directorului Diviziei de Proiecte a mapei proiectului;
 3. Promovează proiectul în centrele în care acesta nu se desfășoară, în vederea extinderii;
 4. Realizează un grup de discuții sau chat cu coordonatorii locali, în care să comunice în mod curent;
 5. Asigură promovarea proiectului în mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare și site-ul FASMR;
 6. Predă materialele și resursele informaționale ale proiectului următorului coordonator și Directorului Diviziei de Proiecte în termen de 30 zile de la încheierea mandatului;
 7. Întocmeşte și trimite raportul de activitate către Asistentul Ofițerului Național.

 

Capitolul 6.2 – Proiecte oficiale FASMR

Art. 1. Se defindesc proiecte oficiale FASMR activitățile care sunt desfășurate în 1 sau mai multe asociații membre cu drepturi depline FASMR și care sunt aprobate de Adunarea Generală FASMR.

Art. 2. Obținerea statutului de proiect oficial se dobândește în urma înaintării unei propuneri semnată de cel puțin 1 membru cu drepturi depline FASMR, prezentarea proiectului și a activităților în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale FASMR și aprobarea de către aceasta.

Art. 3. Statutul de proiect oficial se reînnoiește în fiecare an.

 

Capitolul 7 – Rapoarte

Art. 1. Membrii Consiliului Director, Ofiţerii Naţionali, Asistenţii acestora şi Diviziile de Suport au obligaţia de a trimite către Secretarul General al FASMR câte un raport asupra activității efectuate și rapoartele centralizate ale proiectelor naționale ce țin de comitetul de care este responsabil cu două săptămâni înainte de Adunarea Generală FASMR. Acest raport va fi trimis cu 2 zile înainte de începerea Adunării Generale preşedinţilor organizaţiilor membre FASMR.

Art. 2. Ofiţerii Naţionali sunt solicitaţi în mod periodic să trimită rapoarte de activitate către IFMSA şi FASMR.

Art. 3. Toţi reprezentanţii FASMR care participă la evenimente internaţionale în calitate de reprezentanţi ai FASMR (GA-uri IFMSA/alte întâlniri) au obligaţia de a redacta în termen de 30 de zile de la încheierea evenimentului un raport asupra activităţii desfăşurate la respectiva întâlnire şi de a-l trimite pe grupul de discuţie al comitetului sau proiectului interesat, pe o bază de date realizată pe un cont Google Drive al Federației şi către Secretarul General al FASMR  pe adresa gen.secretary@fasmr.ro. Neprezentarea acestui raport atrage după sine imposibilitatea participării persoanei respective la următorul eveniment de acelaşi gen, prezentate la AG.

Art. 4. Rapoartele prezentate trebuie să reflecte activitatea pe plan naţional şi internaţional, să fie veridice şi fără omisiuni. Activitatea pe plan local va fi exclusă din rapoartele Ofiţerilor Naţionali şi a Asistenţilor Ofiţerilor Naţionali.

Art. 5. Organizaţiile membre FASMR au obligaţia de a trimite un raport asupra activităţii desfăşurate în organizația locală, conform termenelor din capitolul Obţinerea dreptului de vot în cadrul sesiunilor plenare ale Adunării Generale.

Art. 6. În cazul în care articolele 1, 2 şi 3 nu sunt respectate, acestea atrag după sine suspendarea imediată din funcţie şi propunerea de demitere la prima şedință a Adunării Generale FASMR.

Art. 7. Membrii Consiliului Director au obligaţia de a trimite formularele specifice pentru completarea rapoartelor.

 

Capitolul 8 – Candidaturi

Art. 1. Toate candidaturile pentru funcţiile din cadrul FASMR (CD, Ofiţeri Naţionali şi Asistenţii acestora, Directori de Divizii de Suport, Comisia de Supervizare, Coordonatori de Proiecte Naţionale) trebuie trimise cu cel târziu 5 zile înainte de începerea Adunării Generale către gen.secretary@fasmr.ro.

Art.2. Toate candidaturile vor conţine:

 1. Curriculum Vitae;
 2. Scrisoare de motivaţie;
 3. Plan managerial;
 4. Formularul tip de delegaţie semnat şi  ştampilat  de  centrul  membru FASMR din care provine candidat

Art. 3. Nu se poate aplica decât pentru o singură funcție.

Art. 4. Candidaturile sunt valide numai dacă respectă art.1 şi art.2 ale acestui

capitol.

 

Capitolul 9 – Adunarea Generală

Art. 1. Adunarea Generală FASMR este convocată conform prevederilor din Statutul FASMR.

Art. 2. La Adunarea Generală participă delegaţi ai membrilor Federaţiei, alumni şi invitaţi, confirmaţi de către preşedintele sau membrii CD ai unui membru FASMR.

 

Capitolul 9.1 – Organizarea Adunării Generale

Art. 1. Adunarea Generală FASMR este organizată de către o organizaţie membru cu drepturi depline.

Art. 2. Propunerile pentru organizarea unei şedinţe ordinare a Adunării Generale FASMR sunt trimise către CD cu cel puţin două luni înainte de perioada de desfăşurare a evenimentului.

Art. 3. Validarea propunerii de către CD este obligatorie înainte de stabilirea organizaţiei care va găzdui Adunarea Generală FASMR.

Art. 4. Votul asupra propunerilor se va face de către Senatul FASMR.

Art. 5. Orice propunere, pentru a fi validă, trebuie să asigure următoarele:

 1. a) spaţii separate pentru şedinţele comitetelor permanente și a diviziei de suport şi a sesiunii preşedinţilor;
 2. b) materiale consumabile necesare desfăşurării sesiunilor de lucru și a sesiunilor de training;
 3. c) facilităţi de imprimare şi copiere a documentelor;
 4. d) cazare şi masă asigurată pentru fiecare delegat pe tot parcusul întâlnirii.

Art. 6. Documentaţia anexată acestor propuneri va conţine:

 1. a) perioada şi locul propus;
 2. a) capacitatea disponibilă de cazare;
 3. b) taxa de participare pentru fiecare delegat;
 4. c) bugetul preliminar al întâlnirii;
 5. d) descrierea facilităţilor disponibile pentru şedinţe;
 6. e) componenţa comitetului de organiz

 

Capitolul 9.2 – Sesiunile în cadrul Adunării Generale

Art. 1. Planificarea orarului Adunării Generale FASMR, ce cuprinde sesiunile de lucru și de training este de competenţa CD şi a comitetului de organizare, şi trebuie distribuit către delegaţii cu cel puţin şapte zile înainte de Adunarea Generală.

Art. 2. Agenda  sesiunilor de  lucru și de training este  responsabilitatea Ofițerului Național, a Asistentului acestuia și a Directorului de Training, respectiv a CD în cazul întâlnirii Senatului. Aceste documente trebuie distribuite către participanţii la aceste sesiuni cu cel puţin şapte zile înainte de Adunarea Generală.

Art. 3. În cadrul Adunării Generale FASMR vor avea loc ședinţe separate ale comitetelor permanente FASMR, ale Senatului FASMR, sesiuni plenare, şi alte şedinţe anexe (ex.: training, sesiuni alumni, şedinţe ale coordonatorilor de proiecte).

Art. 4. În cadrul sesiunilor pe comitete se vor prezenta rapoartele Coordonatorilor Proiectelor Naționale care se desfășoară sub egida respectivelor comitete.

Art. 5. Sesiunile plenare se vor înscrie obligatoriu în planificarea unei Adunări Generale, întrucât acestea reprezintă şedinţe în care se iau deciziile cu privire la Federaţie.

Art. 6. În cadrul sesiunilor plenare, accesul cu băuturi alcoolice precum şi consumul acestora sau fumatul sunt strict interzise.

Art. 7. Accesul la această sesiune a persoanelor în stare de ebrietate sau care nu au fost invitate să participe la întâlnire este interzis.

Art. 8. Dacă art.6 și art.7 sunt încălcate, participanţii vor fi sancționati conform capitolului 15.

 

Capitolul 10 – Sesiunile plenare

Capitolul 10.1 – Sesiunile plenare

Art. 1. În cadrul unei Adunări Generale trebuie să fie organizată cel puţin o sesiune plenară.

Art. 2. Sesiunile plenare se desfăşoară după o ordine de zi, derivată din ordinea de zi standardizată, propusă de CD şi votată de Adunarea Generală.

Art. 3. Sesiunile plenare sunt conduse de un Prezidiu, procedurile din cadrul acestora sunt validate de către o Comisie de Control, iar Echipa plenarei va asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii.

Art. 4. În cadrul Adunării Generale, toți membrii delegați cu drept de vot trebuie să se așeze  în ordine alfabetică, indiferent de centrul din care fac parte, această împărțire fiind facilitată de CD-ul FASMR.

Art. 5. Votul secret se va face individual într-un spaţiu intim special amenajat.

 

Capitolul 10.2 – Prezidiul

Art.1. Sesiunile plenare sunt conduse de un Prezidiu compus din minim 3 membri CD: preşedintele prezidiului, asistentul acestuia şi secretarul plenarei.

Art.2. Preşedintele prezidiului:

 1. este propus de către CD şi aprobat de către Adunarea Generală;
 2. conduce şedinţa plenară şi se asigură de respectarea ordinii de zi.

Art. 3. Asistentul preşedintelui prezidiului:

 1. este propus şi aprobat în aceleaşi condiţii ca preşedintele plenarei;
 2. preia conducerea plenarei ori de câte ori este solicitat sau este nevoie (prin imposibilitatea preşedintelui plenarei de a continua);
 3. se asigură de respectarea ordinii de zi şi de coordonarea Echipei plenarei.

Art. 4. Secretarul plenarei:

 1. a) este propus şi aprobat în aceleaşi condiţii ca preşedintele prezidiului;
 2. b) consemnează activitatea şi discuţiile din cadrul sesiunilor plenare într-un proces v

Art. 5. Orice membru al prezidiului poate fi revocat din funcţie prin vot în cadrul sesiunilor plenare, la propunerea Comisiei de Control și a Comisiei de Supraveghere.

 

Capitolul 10.3 – Comisia de Control

Art. 1. Comisia de Control este compusă din minim 3 participanţi la Adunarea Generală din partea membrilor cu drepturi depline, în limita a maxim 1 reprezentant pentru fiecare organizație membru cu drepturi depline.

Art. 2. Comisia de Control are rolul de a superviza activităţile din timpul sesiunilor plenare şi a constata dacă acestea încalcă sau sunt conforme cu Statutul şi Regulamentul Federaţiei.

Art. 3. Comisia de Control verifică, împarte şi numără biletele de vot/voturile exprimate.

Art. 4. În cazul constatării unor nereguli, şedinţa plenară poate fi suspendată până la rezolvarea lor.

Art. 5. Mandatul acestei comisii începe în momentul alegerii membrilor săi şi se termină odată cu ultima sesiune plenară din cadrul unei Adunări Generale.

Art. 6. La finalul mandatului, Comisia de Control va întocmi un raport ce va fi prezentat Adunării Generale şi va fi anexat la procesul verbal al Adunării Generale.

Art. 7. În cazul în care membrii prezidiului influențează votul, comisia de control poate propune schimbarea acestora, fiind ulterior aprobați de către Adunarea Generală.

 

Capitolul 10.4 – Echipa plenarei

Art.1.  Echipa plenarei este alcătuită din minim 4 participanţi la Adunarea Generală din partea membrilor cu drepturi depline.

Art.2.Echipa plenarei ajută la derularea în bune condiţii a sesiunilor plenare prin menţinerea unui grad civilizat de derulare a procedurilor.

 

Capitolul 10.5 – Ordinea de zi standardizată a sesiunilor plenare

 1. 1. Dechiderea şedinţei (prezidează Secretarul General FASMR)
 2. 2. Adoptarea ordinii de zi
 3. 3. Alegerea Prezidiului
 4. 4. Alegerea Comisiei de Control (prezidează Preşedintele Prezidiului)
 5. 5. Numirea membrilor Echipei plenarei
 6. 6. Deschiderea oficială a Adunării Generale (cuvântul preşedintelui FASMR şi a unui reprezentant al Comitetului de Organizare)
 7. 7. Prezentarea rapoartelor de activitate ale CD
 8. 8. Prezentarea rapoartelor   de   activitate   ale   Ofiţerilor   Naţionali   şi   ale Asistenţilor acestor Prezentarea rapoartelor de la GA.
 9. Prezentarea rapoartelor de la întâlnirile naționale
 10. 10. Adoptarea rapoartelor de activitate de la întâlnirile internaționale
 11. 11. Prezentarea propunerilor de  acordare  a  statutului  de  proiect  national pentru noi proiecte
 12. 12. Votarea propunerilor de acordare a statutului de Proiect Naţional
 13. 13. Închiderea de proiect Ridicarea statutului de Proiect Naţional
 14. 14. Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de Coordonator de Proiect Naţional

15.Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de Ofiţer Naţional, de Asistent al Ofiţerului Naţional și de Director al Diviziilor de Suport

 1. 16. Prezentarea candidaturilor pentru funcţiiile CD
 2. 17. Prezentarea candidaturilor pentru Comisia de Cenzori
 3. 18. Alegerea Coordonatorilor de Proiecte Naţionale, a Ofiţerilor Naţionali (şi a Asistenţilor acestora), a membrilor CD şi a membrilor Comisiei de Cenzori
 4. 19. Prezentarea candidaturilor pentru obţinerea calităţiii de membru FASMR
 5. 20. Acceptarea de noi membri FASMR sau ridicarea statutului de membru FASMR
 6. 21. Prezentarea modificărilor aduse la Statutul FASMR sau la Regulamentul FASMR
 7. 22. Adoptarea modificărilor la Statut sau Regulament
 8. 23. Diverse
 9. 24. Prezentarea raportului Comisiei de Control
 10. 25. Închiderea Adunării Generale FASMR

 

Capitolul 11 – Votul în cadrul sesiunilor plenare

Capitolul 11.1 – Obţinerea dreptului de vot în cadrul sesiunilor plenare ale

Adunării Generale

Art. 1. În vederea obţinerii dreptului de vot, un membru cu drepturi depline FASMR trebuie să îndeplinească toţi paşii următori:

 1. să completeze un formular, denumit în continuare raport al organizaţiei locale şi să îl trimită Secretarului General la adresa gen.secretary@fasmr.ro, cel târziu cu 5 zile înainte de începerea primei sesiunii plenare FASM În cazul în care raportul organizaţiei locale nu este trimis înainte de acest termen limită, membrul FASMR va pierde dreptul de vot pe tot parcursul Adunării Generale;
 2. să depună o delegaţie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al organizaţiei locale, care să conţină numele celor 5 delegaţi cu drept de vot în cadrul Adunării Generale FASM Delegația va fi trimisă de către Secretarul General reprezentanților legali ai organizațiilor locale cu 5 zile înainte de Adunarea Generală; acest formular trebuie completat și predat Secretarului General cel târziu cu o oră înainte de începerea sesiunii plenare. În cazul in care delegaţia nu va fi depusă în termenul de mai sus, membrul FASMR va pierde dreptul de vot pentru sesiunea plenară la care se face referire; dreptul de vot poate fi obţinut în aceleaşi condiţii doar pentru sesiunile plenare următoare;
 3. membrii FASMR care nu au plătită la zi cotizaţia către FASMR sau care au datorii de orice natură către Federaţie nu pot obţine dreptul de vot până la achitarea acestor datorii.

 

Capitolul 11.2 – Procedura de vot în cadrul sesiunilor plenare ale Adunării

Generale

Art. 1. Deciziile în cadrul Adunării Generale se iau în sesiunile plenare.

Art. 2. Fiecare membru cu drepturi depline FASMR trebuie să delege 5 delegaţi cu drept de vot în cadrul sesiunilor plenare.

Art. 3. În cazul în care un membru cu drepturi depline nu este reprezentat în Adunarea Generală de către 5 participanţi, acesta poate fi reprezentat de mai puţin de 5 delegaţi cu drept de vot, dar ponderea votului va fi constantă pentru toţi delegaţii tuturor asociaţiilor membre FASMR,  indiferent de organizaţia locală de unde provin.

Art. 4. Este interzis ca membrii dintr-o organizaţie locală să reprezinte altă organizaţie membru FASMR.

Art. 5. Fiecare delegat al organizaţiilor membre FASMR sau alumni poate lua parte la aceste sesiuni, dar dreptul de vot al delegatului este stabilit în condiţiile de mai sus.

Art. 6. Sesiunile plenare se pot desfăşura doar în prezenţa a 2/3 din membrii cu drepturi depline prezenţi la Adunarea Generală, indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot.

Art. 7. Deciziile ce nu modifică structura Federației sau Regulamentul FASMR se iau cu majoritate de 1/2+1 din numărul de voturi exprimate în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale.

Art. 8. Deciziile ce țin de  modificarea structurii Federației (înființarea/desființarea de comitete sau poziții în cadrul Federației, acceptarea de membri, pierderea calității de membru FASMR, etc.) sau modificarea regulamentului FASMR se vor lua cu o majoritate de 2/3 din numărul voturilor exprimate în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale.

Art. 9. În caz de balotaj se organizează turul doi de alegeri. Dacă şi în acest tur doi se realizează o situaţie de balotaj, va avea loc un debate între cei doi candidați,  moderat  de  Prezidiul Adunării Generale,  și apoi se va organiza turul trei de alegeri în care va câștiga candidatul care va obține majoritate simplă din voturile exprimate.

Art. 10. Dacă şi în acest tur trei se realizează o situaţie de balotaj, poziţia respectivă rămâne neocupată, urmând ca CD FASMR să investească în funcţie  o  persoană,  în  urma unei  noi  sesiuni  de  candidaturi,  la  maxim  2 săptămâni de la Adunarea Generală. Funcţia va fi ocupată până la următoarea Adunare Generală, când se vor face din nou alegeri pentru această funcţie.

Art. 11. În cazul în care dreptul de vot al unui membru este suspendat, delegaţii acestuia pierd automat dreptul de vot.

Art. 12. Dreptul de vot al unui membru se poate pierde în cazul în care împiedică buna desfășurare a sesiunilor plenare, la propunerea Prezidiului și prin votul Adunării Generale.

Capitolul 12 – Comisia de Supervizare

Art.1.  În realizarea competenței sale Cenzorul:

 1. pentru depunerea candidaturii este necesar ca persoana să fi fost oficial FASMR;
 2. verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei;
 3. întocmeşte rapoarte cu privire la hotărârile luate de către Adunarea Generală în cazul în care acestea încalcă scopurile şi obiectivele FASMR sau în cazul în care centrele membre intră în conflict de interese cu Federaţi Aceste rapoarte vor fi prezentate Adunării Generale care va lua măsuri în acest sens, în conformitate cu capitolul 15.
 4. întocmeste rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
 5. poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 6. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

 

Capitolul 13 – Finanţe

Art. 1. Cuantumul cotizaţiei membrilor Federaţiei este stabilit periodic,în lunile ce preced Adunarea Generală IFMSA din Martie (MM) şi August (AM), în funcţie de următoarele criterii:

 1. cuantumul cotizaţiei FASMR la IFMSA, precum şi taxa de participare în cadrul Adunărilor Generale IFMSA a Preşedintelui FASMR sunt împărţite în mod egal între membrii Federaţiei, indiferent de statutul acestora;
 2. FASMR va suporta cuantumul taxei aferente participării  întâlnirilor IFMSA în număr de maxim 3 pentru următoarele:  CD, SCOPE, SCORE și sunt împărţite între membrii Federaţiei în mod egal;
 3. taxele necesare înregistrării sau modificării actelor Federaţiei sunt împărţite în mod egal între membrii Federaţiei.

Art. 2. Taxele pe care fiecare membru FASMR trebuie să le plătească către bugetul central vor fi propuse de către CD-ul FASMR şi aprobate anual de către Adunarea Generală, în cadrul sesiunii ordinare din luna martie. Aceste taxe vor fi:

 1. 20% din sponsorizările în bani care provin de la sponsorii naționali şi de care beneficiază toate centrele implicate într‐un proiect FASMR vor reveni bugetului central FASMR;
 2. Fiecare membru FASMR va plăti o sumă egală  cu  (8  euro*nr.  AF‐uri semnate de către FASMR) / nr. de centre active SCOPE/SCORE.
 3. După consultarea Senatului, Consiliul Director stabilește cuantumul cotizației pentru anul în curs.

Art. 3. Bugetul central FASMR va fi administrat de către CD FASMR, care va prezenta un raport documentat în legătura cu provenienţa veniturilor FASMR şi modul în care au fost cheltuite aceste venituri.

Art. 4. Contul FASMR va fi administrat de către Preşedintele şi VicePreședinte Financiar al Federaţiei. Din contul FASMR nu se vor extrage în nici un fel de circumstanţe bani în numerar, decât în cazul lichidării contului, cu aprobarea AG. Toate plăţile vor fi făcute prin transfer bancar. Persoana care se face responsabilă de încălcarea acestei prevederi va fi suspendată din funcţie de către ceilalţi membri ai CD, din momentul constatării încălcării acestei prevederi.

Art. 5. Orice membru FASMR care nu respectă obligaţiile financiare prevăzute la Art. 1, 2, 3 şi 4 capitolul 12 către FASMR nu are drept de vot pâna la achitarea datoriei.

 

Capitolul 14 – Stabilirea delegaţiei FASMR la întâlnirile IFMSA

Art. 1. Locurile  stabilite  de  IFMSA  pentru  fiecare  NMO  vor  fi  distribuite  în cadrul FASMR astfel:

 1. 1. Un reprezentant al CD FASMR – prioritar Preşedinte FASMR
 2. 2. Un reprezentant SCOPE – ordinea priorităţii: NEO, NEO-Assistant, alţi membri SCOPE aleşi de către toţi LEO
 3. 3. Un reprezentant SCORE – ordinea priorităţii: NORE, NORE-Assistant, alţi membri SCORE aleşi de către toţi LORE
 4. 4. Un reprezentant SCOPH – ordinea priorităţii: NPO, NPO-Assistant, alţi membri SCOPH aleşi de către toţi LPO
 5. 5. Un reprezentant SCORA  –  ordinea  priorităţii:  NORA, NORA-Assistant, alţi membri SCORA aleşi de către toţi LORA
 6. 6. Un reprezentant SCOME – ordinea priorităţii: NOME, NOME-Assistant, alţi membri SCOME aleşi de către toţi LOME
 7. 7. Un reprezentant SCORP – ordinea priorităţii: NORP, NORP-Assistant, alţi membri SCORP aleşi de către toţi LORP
 8. 8. Membru al CD, VPE având prioritate sau un coordonator al unui proiect care candidează pentru statutul de proiect transnaţional IFMSA
 9. 9. Training Director FASMR  sau  un  alt  reprezentant  al Diviziei de Suport FASMR ales de către toţi trainerii FASMR
 10. 10. Un reprezentant SCOPE   –  ordinea  priorităţii:  NEO-Assistant, alţi membri SCOPE aleşi de către toţi LEO
 11. 11. Un reprezentant SCORE  –  ordinea  priorităţii:  NORE-Assistant, alţi membri SCORE aleşi de către toţi LORE
 12. 12. Un reprezentant SCOPH  –  ordinea  priorităţii:  NPO-Assistant, alţi membri SCOPH aleşi de către toţi LPO
 13. 13. Un reprezentant SCORA  –  ordinea  priorităţii:  NORA-Assistant, alţi membri SCORA aleşi de către toţi LORA
 14. 14. Un reprezentant SCOME  –  ordinea  priorităţii:  NOME-Assistant, alţi membri SCOME aleşi de către toţi LOME
 15. 15. Un reprezentant   SCORP   –   ordinea   priorităţii:  NORP-Assistant, alţi membri SCORP aleşi de către toţi LORP
 16. Completarea delegației cu membrii organizatori ai delegației.

 

Art. 2. În  cazul  în  care  un  reprezentant  dintr-un  centru  membru  FASMR participă la întâlnirile internaţionale IFMSA (GA, EuRegMe etc.) fără a fi confirmat  de  Preşedintele  FASMR,  persoana  respectivă  nu  va  mai  avea dreptul de a participa la nici o altă întâlnire internaţională IFMSA, iar centrul de care aparţine respectiva persoană va fi obligat să plătească dublul taxei de “late registration” la acel eveniment către bugetul central FASMR. Deadline-ul pentru plata sancţiunii este până la începerea înregistrării pentru următoarea întalnire de acelaşi tip. În cazul în care plata nu este efectuată, centrul respectiv nu va mai avea dreptul de a trimite delegaţi la respectiva întâlnire.

 

Art. 3.

 1. Organizatorul Delegației poate fi orice membru al organizaților membre FASMR, indiferent de poziția sa în organizația membră sau în Federație.
 2. Locul de Organizator al Delegației la General Assembly este asigurat indiferent de componeța restului delegației.
 3. Procedura de selecție pentru poziția de Organizator al Delegației se va face în baza unui CV și scrisoare de intenție trimise de către candidați la adresa secretarului general cu cel puțin 2 săptămâni înainte de încheierea perioadei de înscriere, hotărârea finală fiind luată de către Consiliul Director FASMR prin vot cu majoritate simplă, finalizarea procesului de selecție făcându-se cu informarea candidaților cu privire la criterilor folosite pentru procesul de selecție.
 4. Organizatorul Delegației are următoarele îndatoriri:
 • Să îsi împlinească obligațiile față de delegație în ceea ce privește organizarea programul social, atât înainte, cât și în timpul General Assembly.
 • Să susțină cu pregătirea materialelor pentru sesiunile la care urmează să participe ceilalți membri ai delegației.
 • Să nu afecteze în nici un fel imaginea Federației sau a României în timpul participării la General Assembly.”
 • Va participa la ședințele unde a fost delegat de către reprezentantul delegației

 

Capitolul 15 – Sancțiuni

Art. 1. Pentru nerespectarea obligațiilor financiare membrilor cu drepturi depline, organizația membră va fi sancționată cu pierederea dreptului de vot în cadrul Adunării Generale până la plătirea datoriei.

Art. 2. Sancțiunile posibile stabilite de către CD sunt una din următoarele, în funcție de gravitate:

 1. Avertisment scris;
 2. Amendă, în cuantumul stabilit de CD, între 100-1000 RON;
 3. Interdicția de a candida pe oricare din funcțiile FASMR, pe un an;
 4. Suspendarea dreptului de a participa la distribuția stagiilor SCOPE-SCORE, pe un an;
 5. Excluderea din cadrului Federației, cu acordul AG, în unanimitatea membrilor care nu sunt în cauză.

Art. 3. Aplicarea sancțiunilor se face pentru fiecare articol încălcat.

Art. 4. Înainte de aplicarea sancțiunii, centrul în cauză are dreptul de a-și motiva faptele într-o ședință CD+Senat.

 

Capitolul 16 – Dispoziţii finale

Art. 1. Propunerile de modificare a prezentului regulament vor fi introduse pe ordinea de zi a Adunării Generale FASMR doar dacă ele vor fi aduse la cunoştinţa acesteia cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale, prin postarea lor pe grupul de discuţii FASMR-GENERAL.

Art. 2. Modificările  aduse  prezentului  regulament  sunt  încorporate  în  textul regulamentului dacă întrunesc 50%+1 din voturile valabil exprimate în cadrul sesiunii plenare din Adunarea Generală FASMR.

Art. 3. Prevederile acestui regulament pot fi suspendate selectiv în timpul şedinţelor Adunării Generale FASMR dacă întrunesc 2/3 din voturile valabil exprimate în cadrul sesiunii plenare din Adunarea Generală FASMR. Suspendarea intră în vigoare imediat, până la finalul Adunării Generale.

Art. 4. Prezentul  regulament  a  fost  adoptat  în  şedinţa  ordinară  a  Adunării Generale FASMR din data de 22 martie 2008.

 

Acest regulament a fost adoptat în şedinţa Adunării Generale FASMR din 22 martie 2008 şi intră în vigoare începând cu această dată, fiind revizuit şi adăugit în cadrul sesiunii plenare a Adunării Generale a FASMR din 18-20 martie 2016. Acest regulament a suferit revizuiri în cadrul Adunării Generale a FASMR din 10-12 martie 2017.